Seurakunnan uutiset

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Kirkkoherran vaaliin on esitetty oikaisua

 

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran vaaliin on pyydetty oikaisua. Hangon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Johannes Tikka, joka oli yksi hakijoista, on lähettänyt seurakuntaneuvostolle oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaati seuraavaa:

”Seurakuntaneuvoston päätös 6.9.2021 § 32 kirkkoherran vaali on lainvastaisena ja epätarkoituksenmukaisena kumottava ja suoritettava uusi vaali kirkkoherran valitsemiseksi.”

Seurakuntaneuvosto käsitteli 4.10. kokouksessaan Tikan oikaisuvaatimusta. Seurakuntaneuvosto perusteli päätöstään seuraavilla asioilla.

Seurakuntaneuvosto päätti maaliskuussa viran erityisistä tarpeista, joissa painotettiin Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virassa tarvittavaa osaamista ja kokemusta. Muun muassa kokemus henkilöstöjohtamisesta ja strategisesta johtamisesta katsottiin tärkeiksi osa-alueiksi kirkkoherran virassa. Viran erityisissä tarpeissa ei painotettu erikseen kirkollista tai seurakunnan johtamiskokemusta. Kirkkoherran virkaa haki kuusi henkilöä. Seurakuntaneuvoston jäsenet saivat kaikki hakemusasiakirjat käyttöönsä. Lisäksi seurakuntaneuvoston päätöksenteon tukena oli tuomiokapitulin lausunto hakijoista. Tuomiokapitulin lausunnon ja hakijoiden omien hakemusasiakirjojen välillä ei seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan ollut ristiriitoja, joiden vuoksi päätöksenteko ei olisi näiden asiakirjojen perusteella mahdollista. Hakijoiden omat hakemusasiakirjat ja hakijoista annettu lausunto olivat saman suuntaiset ja mahdollistivat hakijoiden kokonaisvaltaisen arvioinnin soveltuvuudesta Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaan.

Johannes Tikka kohdistaa oikaisuvaatimuksensa lähinnä Espoon tuomiokapitulin lausuntoon, joka on vain yksi asiakirja hakijoiden vertailussa. Seurakuntaneuvosto ei varsinaisesti ole ottanut kantaa hakijoiden järjestykseen, vaikka pitääkin lausuntoa perusteltuna ja hakuasiakirjojen kanssa samansuuntaisena. Lausunnossa on avattu myös hakijoiden haastatteluissa esille tulleita asioita, jotka ovat osaltaan vakuuttaneet seurakuntaneuvostoa Kuutti-Mannisen soveltuvuudesta avoinna olleeseen kirkkoherran virkaan eivätkä ole nostaneet Tikkaa hakijoiden kokonaisarviossa kirkkoherrakokemuksestaan (joka vastoin Tikan arviota, ei ollut hakijoiden joukosta pisin kokemus) huolimatta toisten hakijoiden edelle. Pienen seurakunnan kirkkoherran tehtävän hoitamisen ei voi katsoa antavan viranhaun kannalta erityisen merkittävää kokemusta suuren seurakunnan johtamistehtävästä, johon liittyy aika ajoin myös seurakuntayhtymän hallinnolliset tehtävät. Seurakuntaneuvosto katsoo, että Johannes Tikan johtamiskokemus on hakuprosessissa otettu asianmukaisesti huomioon.

Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti edellä mainituin perustein, että Johannes Tikan oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin eikä kirkkoherranvaalia suoriteta uudelleen.

Vt. kirkkoherrana on ollut syyskuun alusta lähtien Anna-Maija Kuutti-Manninen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen mukaisesti.

Kirkkoherran vaalista antavat lisätietoja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Johanna Lumijärvi ja tiedottaja Johanna Tilus.

5.10.2021 15.33