Gravgårdarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet har fyra gravgårdar:

  • Kyrkslätts gamla gravgård
  • Råkulla gravgård
  • Haapajärvi gravgård
  • St. Mikaels urnlund

 

 

Kyrkslätts gamla gravgård

 

Kyrkslätts gamla gravgård har under århundradens gång tagit form intill St. Mikaels kyrka, som härstammar från 1200 – 1300-talet. Det exakta årtalet för grundandet av kyrkan kan inte fastställas. Gravgårdens yta omfattar ca 2,5 hektar. På kyrkans gård finns ett skilt område för hjältegravar som omfattar 126 gravar och en stor minneshäll. Minneshällen har planerats av professor Lennart Segerstråle och arkitekten Olof Hansson. Intill kyrkan finns också en minnesstaty över striderna vid Sigurds 1918 och ett minnesmärke för de avlidna som blev kvar i Karelen. På gravgården finns dessutom ett minnesmärke för de avlidna, vars gravplats inte hittats efter arrenderingen av Porkala och för avlidna begravda annanstans.

På den gamla gravgården begravs bara urnori de gamla släktgravarna.

 

Råkulla gravgård

 

Kyrkslätts nya gravgård ligger i centrum invid Överbyvägen. Den gamla delen av gravgården invigdes 15.5.1910. Där finns också ett skilt litet område för urnor. Då gravgården fylldes i början av 1980-talet blev man tvungen att utvidga den. Den gräsbeklädda gravgården planerades av Ympäristötoimisto Ab. Området invigdes 11.9.1983. Gravgårdens totala areal är ca. 4 hektar.

 

Nya gravplatser säljs från den utvidgade delen. På området finns djupa och grunda gravar samt urngravar. En djup grav är en grav för två kistor på varandra, djupet är 210 cm. En grund grav är en grav för en kista, djup 150 cm. En urngrav är en grav för nio urnor.

 

På den utvidgade delen finns också en minnessten för avlidna som begravts annanstans där man kan tända ljus till minne av sina anhöriga.

 

År 1995 såldes 135 gravplatser, dvs. avdelning 19, till Centralfonden för Islam (Islam keskussäätiö). De lediga platser som finns där är reserverade för muslimer bosatta i Kyrkslätt.

 


 


Haapajärvi begravningskapell


Haapajärvi begravningskapell har ritats av arkitekten Eric Ungern Stenberg. Kapellet blev klart 1948 med sittplatser för 40-50 personer. Kapellet sanerades 2001 enligt Aatos och Eila Issakainens ritningar. Numera finns det sittplatser för 90 personer i kapellet. Man byggde också en sakristia och tamburutrymmen och kallagerutrymmena flyttades från källaren till byggnadens flygel. Kapellet är ljust och funktionellt.

 

 

Haapajärvi gravgård

 

Gravgården invigdes 5.10.1944 eftersom Porkalaområdet, där den gamla gravgården låg, arrenderades åt Sovjetunionen. Gravgårdens ursprungliga areal var 4500 kvadratmeter. Efter utvidgningar omfattar den totala arealen numera 4,3 hektar. Nya gravplatser säljs på den nya delen nedanför Lappbölevägen. Denna utvidgade del är en gräsbeklädd gravgård planerad av Ympäristötoimisto Oy och den invigdes år 1993. På området finns djupa gravar för två kistor och urngravar med plats för nio urnor. På gravgården finns en minneslund för kremerade avlidna. Avlidna som begravs i minneslunden får sina namnbrickor fästa på gemensamma minnesstenar. Man kan komma ihåg avlidna som begravts annanstans genom att tända ett ljus vid minneslunden eller bredvid korset på muren i övre delen av gravgården.

 St. Mikaels urnlund


St. Mikaels urnlund är Kyrkslätts församlings nyaste gravgård. Den en hektar stora urnlunden finns på kyrkans nordöstra sida och invigdes 26.8.2001. Arkitekt Bey Heng som planerade området hade för avsikt att urnlunden skulle öppna sig för en famn för besökare som kommer från kyrkans håll. I mitten av gravgården finns ett kors och sju portar av granit som leder till gravgårdens olika avdelningar. Ympäristösuunnittelu Liisa Alanko Oy har stått för grönplaneringen.


I urnlunden finns gravar för fyra urnor, två minneslundar, ett område för spridning av aska, ett kolumbarium för släkturnor och en skild avdelning för våra krigsveteraner.


Gravområdena är helt täckta med fleråriga växter. Således får ingenting planteras på gravarna. Begravningar utförs enbart i ofrusen mark. På vintern förvaras urnorna i skåp i kyrkans kapell.


I urnlunden finns ett stenbelagt område ämnat för blomsterarrangemang som hämtas i samband med minnesstunderna. Tackstenarna är också avsedda att vara en minnesplats för avlidna som begravts i andra minneslundar eller på områden för spridning av aska.

 

 

Kirkkonummen Seurakuntayhtymä
PL 26, 02401 Kirkkonummi
Seurakunnantie 1
Puhelinkeskus (09) 80501
Fax (09) 853 3169
www.kirkkonummenseurakunnat.fi
Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 15.00
Kesä-, heinä- ja elokuussa:
ma-to klo 9.00 - 11.30 ja 12.30 - 15.00
pe suljettu